Arbogastad(.se) är en webbplats om Arboga - för alla intresserade.

Sveriges första riksdag

Det finns flera städer som anser sig vara platsen där Sveriges första riksdag hölls. Arboga är nog dock den stad som är mest ansedd att vara den platsen, men alla är inte överens.

Gamla bron
Alla fyra stånden
Ett kriterium, de flesta är överens om måste uppfyllas, för att det möte som skulle kunna vara den första riksdagen är att alla samhällsklasser; adel, präster, borgare och bönder, var representerade. Till exempel så kan man på Riksdagens egen hemsida läsa följande:
"År 1435 kallade man till ett möte i Arboga för att diskutera och besluta om viktiga frågor för hela riket. Arboga möte har därför ibland kallats Sveriges första riksdag. Först vid Gustav Vasas två riksmöten i Västerås 1527 och 1544 kan man dock tala om en riksdag med representation av de fyra stånden - adel, präster, borgare och bönder." (cit. http://www.riksdagen.se).

Viktigt alla representeras
Det ses alltså viktigt att alla var representerade. Men om vi läser en vers ur Karlskrönikan, ser vi följande:
"The swänskä tha sva at skilde
en dag j arbogä holdä vilde
vm tiwganda dagh jwll sculle thz varä
alle skulle tith tha farä
Biscoppe prelata riddere och sswena
köpstadz men af riket mena
Thera radh ther til samman hafwa
hwem the wille til höfuitzman thagha
Engelbrect the ther til fögdhe
at hanom them tha wel nögdhe"
(cit. Karlskrönikan)

Alla representerades i Arboga
På mötet i Arboga, dit alla skulle ("alle skulle tith tha farä"), fanns alltså biskopar, prelader, riddare, svennar (adel) och borgare från hela riket ("Biscoppe prelata riddere och sswena, köpstadz men af riket mena"). Något man inte ska glömma när man ser detta är, som Sven Ljung skriver i "Arboga stads historia", att: "Ståndsskillnaderna voro ännu inte på långt när så utvecklade...", och han fortsätter "Bönder blevo frälsemän, frälsemän blevo bönder, deras intressen voro på det hela taget desamma och skillnaden dem emellan var i många fall ytterst små.". Med frälsemän menas alltså adel. Det var alltså så liten skillnad mellan det vi skulle kalla adel och bönder så deras åsikter och intressen vore i princip dem samma.

Detta skull alltså betyda att alla på något sätt var representerade i Arboga år 1435 och därför så kan vi kalla detta riksmöte för Sveriges första rikdag.

Skribent Rickard Lundberg